ŚW. RAFAŁ KALINOWSKI

1. SYLWETKA ŚWIĘTEGO

Święty Rafał od św. Józefa (Józef Kalinowski) urodził się w Wilnie 1 września 1835 roku jako syn Andrzeja i Józefy z Połońskich. Absolwent Mikołajewskiej Akademii Inżynierskiej w Petersburgu ze stopniem inżyniera, kapitana sztabu w wojsku carskim. W 1863 roku, po wybuchu powstania styczniowego, na własną prośbę otrzymał dymisję z wojska carskiego. Na życzenie pułkownika Józefa Gałęzowskiego, członka Wydziału Wojny Rządu Narodowego, objął stanowisko kierownika Wydziału Wojny w Wydziale Wykonawczym Litwy. W dniu 24 marca 1864 roku został aresztowany. Wyrokiem sądu wojennego z 2 czerwca skazano go na karę śmierci przez rozstrzelanie. W wyniku starań rodziny zamieniono karę śmierci na pozbawienie rang, utratę szlachectwa, praw stanu oraz dziesięcioletnią katorgę w twierdzach Syberii. Katorgę odbył w Usolu i Irkucku. Odzyskał wolność w 1874 roku. Po powrocie z wygnania przyjął obowiązki wychowawcy księcia Augusta Czartoryskiego, obecnie błogosławionego. 26 listopada 1877 roku wstąpił do zakonu karmelitów bosych w Grazu (Austria). Po odbyciu nowicjatu i studiów filozoficzno-teologicznych w Raab, otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa krakowskiego Albina Dunajewskiego w Czernej 15 stycznia 1882 roku. W tym samym roku 29 listopada definitorium generalne w Rzymie wybrało go przeorem klasztoru w Czernej. Na to stanowisko powoływano go trzykrotnie: w latach 1882-1885, 1888-1891, 1894-1897. Przyczynił się w znacznym stopniu do odrodzenia życia karmelitów i karmelitanek bosych w Polsce po okresie kasat i niewoli. Trzykrotnie był również przełożonym klasztoru w Wadowicach. Tam też zmarł jako przeor klasztoru w opinii świętości 15 listopada 1907 roku. Pochowany został na cmentarzu w Czernej.

Święty Rafał od św. Józefa
Józef Kalinowski, 1835-1907


Dnia 5 maja 1934 roku został otwarty jego proces informacyjny, jako pierwszy krok do beatyfikacji. W związku z tym 18 października 1937 roku dokonano ekshumacji i rekognicji jego zwłok oraz przeniesiono je do kaplicy świętego Jana od Krzyża. Proces beatyfikacyjny zakończony został dekretem o heroiczności cnót ojca Rafała, wydanym przez Stolicę Apostolską w dniu 11 października 1980 roku. Uroczystej beatyfikacji dokonał papież Jan Paweł II dnia 22 czerwca 1983 roku na Błoniach w Krakowie. Natomiast jego kanonizacja odbyła się w bazylice świętego Piotra na Watykanie 17 listopada 1991 roku.

Pośmiertna fotografia o. Rafała Kalinowskiego
wykonana w Wadowicach w 1907 roku.


2. HISTORIA ARCHIWUM

Archiwum świętego Rafała Kalinowskiego w początkowym stadium zaistniało z chwilą rozpoczęcia procesu informacyjnego w 1934 roku. Wcześniej już kapituła prowincjalna podjęła decyzję w 1927 roku o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego ojca Rafała Kalinowskiego. Wicepostulatorem został mianowany ojciec Józef Prus, redaktor „Głosu Karmelu”, a od 1930 roku ojciec Benedykt Walter Szczęsny. Podstawowym obowiązkiem wicepostulatora było założenie archiwum postulatorskiego dla zgromadzenia wszystkich dokumentów personalnych, pism, korespondecji ojca Rafała Kalinowskiego oraz relacji o nim od bezpośrednich świadków lub też pośrednich. Archiwum to znajdowało się najpierw w Krakowie przy ulicy Rakowickiej 18, a następnie w Wadowicach, gdzie od 1960 roku przybył na stały pobyt ojciec Benedykt Szczęsny, wicepostulator prowincji. Od roku 1970 urząd ten przejął ojciec Honorat Czesław Gil przebywający na stałe w Wadowicach. On też przejął zbiory archiwum i pamiątek po Słudze Bożym ojcu Rafale Kalinowskim od chorego ojca Benedykta Szczęsnego (+1971). Nowy wicepostulator urządził ekspozycję pamiątek świętego Rafała Kalinowskiego w jego dawnej celi, w której mieszkał jako przeor klasztoru i zmarł w 1907 roku. Oryginalne pisma i listy ojca Rafała Kalinowskiego wraz z aktami procesu diecezjalnego powędrowały do Rzymu w 1938 roku. Pisma te, w drodze wyjątku, zwrócone zostały po kanonizacji świętego Rafała Kalinowskiego do archiwum Prowincji staraniem ojca Szczepana Praśkiewicza. Pisma hagiograficzne i historyczne sam Autor opublikował za swego życia. Natomiast jego pamiętniki, listy i konferencje duchowne zostały wydane przed jego kanonizacją. Zatem zasób archiwum świętego Rafała Kalinowskiego stanowią: jego akta personalne, pisma, korespondencja w oryginale i druku, relacje świadków o nim, akta związane z procesem kanonizacyjnym, ważniejsze druki i dokumentacja fotograficzna. W roku 1997 wicepostulator ojciec Honorat Czesław Gil przekazał do archiwum Prowincji dokumentację postulacyjną, która scalona została z pozostałą częścią zbiorów po ojcu Benedykcie Szczęsnym.

Benignus Wanat OCD