HONORAT GIL OCD

Historyk zakonu, archiwista klasztoru w Wadowicach, pisarz

ŻYCIORYS

Czesław Gil urodził się 11 października 1934 roku w Kidałowicach koło Jarosławia na terenie diecezji przemyskiej, w rodzinie Stanisława i Marii z domu Lis. Obydwoje rodzice zajmowali się rolnictwem. Miał 3 braci i 2 siostry. Został ochrzczony w kościele parafialnym pod wezwaniem Bożego Ciała w Jarosławiu w tym samym dniu, w którym przyszedł na świat. W 1941 roku przekroczył progi siedmioklasowej szkoły podstawowej w swej rodzinnej wiosce. Rozpoczętą tam edukację ukończył w Jarosławiu. Tam też zaczął uczęszczać do szkoły średniej, ale niebawem przeniósł się do Niższego Seminarium Karmelitów Bosych w Wadowicach. Wpływ na tę decyzję miała bez wątpienia jego ciotka, karmelitanka bosa z przemyskiego klasztoru, siostra Bronisława Lotycz. W 1947 roku przyjął sakrament bierzmowania.

O. Honorat od św. Naszej Matki Teresy
Czesław Gil, 1934-2015

W roku 1951 wstąpił do nowicjatu karmelitów bosych w Czernej, gdzie 15 lipca otrzymał habit zakonny i nowe imię: brat Honorat od św. Naszej Matki Teresy. Rok później, 16 lipca 1952, złożył pierwsze śluby. Z Czernej powrócił do Wadowic, aby na przełomie 1952/53 roku dokończyć naukę w liceum. Udał się następnie do Poznania na studia filozoficzne (1953-1955). Po ich zakończeniu przybył do Krakowa, gdzie 8 grudnia 1955 roku złożył profesję uroczystą i rozpoczął studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchowym Karmelitów Bosych (1955-1959).

Nie odznaczał się żelaznym zdrowiem. Już jako kleryk leczył się na gruźlicę. Pozostałości tej choroby dawały o sobie znać przez całe jego zakonne życie. Znosił to cierpliwie i bez narzekania. Podczas jednego z wyjazdów zdrowotnych poznał w Siwcówce koło Stryszawy karmelitańską tercjarkę Kunegundę Siwiec, obecnie kandydatkę na ołtarze, i zeznawał w jej procesie jako świadek.

16 maja 1959 roku przyjął święcenia kapłańskie, a trzy dni wcześniej, 13 maja, zdał egzamin dojrzałości w Korespondencyjnym Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie. Prosząc o dopuszczenie do święceń pisał: „Oświadczam, że znam obowiązki, jakie nałoży na mnie sakrament kapłaństwa i mam szczerą wolę, przy pomocy Bożej, wiernie je wypełniać. Łaskę kapłaństwa zawdzięczam po Bogu naszemu Zakonowi, w którym pragnę pozostać aż do śmierci, aby pracować pod kontrolą świętego posłuszeństwa dla chwały Bożej, Kościoła świętego i naszego Zakonu”.

Widząc potencjał intelektualny ojca Honorata oraz jego zainteresowania historią przełożeni pozytywnie odpowiedzieli na jego prośbę dotyczącą możliwości dalszych studiów. Rozpoczął je niebawem po święceniach kapłańskich na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w ramach sekcji Historii Kościoła. 24 stycznia 1962 roku uzyskał tam dyplom magistra przedstawiając pracę magisterską na temat „Początki Zakon Karmelitów Bosych w Polsce”, a 7 czerwca 1968 roku dyplom doktora historii Kościoła na podstawie pracy „Prowincja Polska Zakonu Karmelitów Bosych w latach 1617-1655”. 26 stycznia 1967 roku uzyskał tytuł magistra historii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego po studiach eksternistycznych II stopnia.

Pracę naukową łączył z pracą wykładowcy. W latach 1962-1987 był nauczycielem historii i geografii w Niższym Seminarium Karmelitów Bosych w Wadowicach. Od 1963 roku aż do początku lat 90. wykładał także historię Kościoła w Wyższym Seminarium Karmelitów Bosych w Krakowie. Prowadził jednocześnie seminarium naukowe z tego przedmiotu. Zwieńczeniem naukowej drogi był stopień doktora habilitowanego historii Kościoła w zakresie historii Kościoła czasów najnowszych uzyskany na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w dniu 8 maja 1991 roku.

Badania z dziedziny historii zakonu karmelitów bosych w Polsce wymagały od ojca Honorata rzetelnej kwerendy w kilku zagranicznych archiwach. Najpierw udał się do Rzymu, gdzie na przełomie 1970/71 roku spędził sporo czasu w Archiwum Generalnym Zakonu oraz w Archiwum Watykańskim. W 1979 roku podobną kwerendę przeprowadził w Archiwum Prowincji Austriackiej w Wiedniu, a w 1980 roku w archiwum klasztoru karmelitów bosych w Munster, koło Chicago. Dobrym przygotowaniem do tego typu zajęć był odbyty przez ojca Honorata jeszcze w 1961 roku kurs dla archiwistów kościelnych zorganizowany przez Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych na KUL-u.

We wrześniu 1980 roku uczestniczył czynnie w Międzynarodowym Kongresie Józefologicznym w Montrealu, a w 1986 roku w Kongresie Mariologicznym w Lublinie. Jego referat został odczytany na Międzynarodowym Kongresie Mariologicznym w Kevelear. W 1990 roku uczestniczył w Krajowym Kongresie Mariologicznym w Częstochowie. Współpracował z Instytutem Geografii Historycznej Kościoła przy KUL-u oraz redakcją Encyklopedii Katolickiej. Bibliografia jego prac naukowych obejmuje ponad 110 pozycji z zakresu historii Kościoła i Zakonu, mariologii, józefologii oraz hagiografii, nie licząc popularnych artykułów publikowanych w lokalnej prasie parafialnej.

Oprócz pracy naukowo-dydaktycznej podejmował też inne obowiązki poruczone mu przez przełożonych. Był najpierw drugim (1984-1987), a później czwartym radnym Prowincji (1990-1994). Łączył tę funkcję z posługą prowincjalnego prefekta studiów. W późniejszych latach doszły także obowiązki wicepostulatora spraw kanonizacyjnych, pierwszego radnego wspólnoty w Wadowicach (gdzie był konwentualnym od 1962 roku aż do śmierci), archiwisty i kronikarza wspólnoty, sekretarza kapituły konwentualnej, redaktora oraz cenzora w Wydawnictwie Karmelitów Bosych w Krakowie.

Szczególnie piękną kartą jego karmelitańskiej i naukowej posługi była współpraca z Postulacją Generalną Zakonu w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym św. Rafała Kalinowskiego. Z czasem stał się niezmordowanym propagatorem kultu tego świętego zakonnika. Wydał jego pisma oraz naukową biografię przetłumaczoną na kilka języków. Był także wicepostulatorem w procesie beatyfikacyjnym ojca Alfonsa Mazurka, a ponadto prezesem komisji historycznej w procesie matki Teresy Marchockiej. Każdej z tych postaci poświęcił sporo opracowań hagiograficznych. Pracował niemal do ostatnich miesięcy życia. Zmarł w klasztorze w wieku 80. lat 12 września 2015 roku około godziny 16.40 w swoim ulubionym fotelu. Pogrzeb odbył się 15 września. Ciało złożono na wadowickim cmentarzu.

BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA

1. I Carmelitani Scalzi in Polonia. Rec pracy: Leonardo Kowalówka, L’attività pastorale e missionaria dei Carmelitani Scalzi polacchi, Roma 1970, w: „Ephemerides Carmeliticae”, XXII (1971), ss. 148-156.

2. Kult św. Teresy od Jezusa w polskich ośrodkach karmelitańskich w. XVII do XIX, w: Otrzymałam ducha mądrości. Księga pamiątkowa z okazji ogłoszenia św. Teresy od Jezusa doktorem Kościoła Powszechnego. Praca zbiorowa pod red. o. Ottona Filka OCD, Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych, Kraków 1972, ss. 347-378.

3. Terezjańska koncepcja odnowy życia zakonnego, w: Mater spiritualium. Studia nad doktryną św. Teresy od Jezusa. Praca zbiorowa pod red. o.  Ottona Filka OCD, Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych, Kraków 1974, s. 331-263.

4. Historia kultu św. Józefa w Polskiej Prowincji Karmelitów Bosych. Referat wygłoszony na Sympozjum Józefologicznym w Kaliszu 26 IV 1974 r. Streszczenie w: Ks. Wojciech Hanc, Piąte Sympozjum o św. Józefie w Kaliszu, „Ateneum Kapłańskie”, t. 83, z. 3(395), s. 476.

5. Kalendarium życia sługi Bożego Rafała Kalinowskiego, w: Postulatorki Ośrodek Studiów. Biuletyn Informacyjny,  8(1974) nr 11/12, ss. 157-166; 9(1975) nr 5, ss. 45-58.

6. Erekcja litewskiej prowincji karmelitów bosych pod wezwaniem św. Kazimierza, w: „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”, t. XXII(1975), z. 4, ss. 109-116 (druk:1976).

7. Las Carmelitas Descalzos en Polonia (1914-1947), w: „Monte Carmelo”, vol. 84(1976), fasc. 1, ss. 91-104.

8. Karmelici bosi w Polsce 1605-1655, w: „Nasza Przeszłość”, t. 48(1977), ss. 5-238, il.

9. The Polish Province of the Discalced Carmelites during the Second World War. Komunikat w: Commission Internationale d’Histoire Ecclésiastique Comparée. Section IV. Les Eglises chrétiennes dans l’Europe dominée par le IIIe Reich 1939-1945. Congrès à Varsovie 25 VI – 1 VII 1978, ss. 251-254 (druk powielony).

10. Ojciec Rafał Kalinowski (1835-1907), w: Chrześcijanie, t. 3. Wyd. ATK, Warszawa 1978, ss. 66-100 (od s. 91: Wspomnienia o Ojcu Rafale Kalinowskim).

11. Józef Kalinowski, Listy, t. 1, cz. 1 1856-1872; cz. 2 1873-1877.  Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1878, ss. 444+377. Przedmowa Ryszard Bender.

12. La restauración de la Provincia de los Carmelitas Descalzos de Polonia 1875-1920, w: „Monte Carmelo”, 88(1980) 1, ss. 33-66.

13. El Carmelo Teresiano en Polonia 1605-1975. Rec. pracy: J.B. Wanat, Zakon Karmelitów Bosych w Polsce. Klasztory Karmelitów i Karmelitanek Bosych 1905-1975, Kraków 1979, „Monte Carmelo”, 80(1980) 1, ss. 227-230.

14. O. Rafał Kalinowski, Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych, Kraków 1979, ss. 173 (od s. 77: Wspomnienia o o. Rafale Kalinowskim; od s. 103; fragmenty tekstów o. Rafała).

15. Father Raphael Kalinowski. Translated into English by Sisters Czeslava of God’s Mercy, Discalced Carmelite, Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych, Kraków 1980, ss. 110, il. (od s. 83: Wspomnienia).

16. Z dziejów kultu św. Józefa w prowincji polskiej karmelitów bosych, w: Józef z Nazaretu. Praca zbiorowa, t. 2, Kraków 1979, s. 229-266.

17. Listy polskich misjonarzy z Burundi, Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych, Kraków 1979 (druk: 1980).

18. Scrittore ed editore a serviczio dei fratelli, w: „L’Osservatore Romano”, 8 XII 1980, s. 5.

19. Profesi prowincji polskiej karmelitów bosych w latach 1679-1789, w: „Roczniki Humanistyczne”, t. 27(1979), z.2, ss. 57-92.

20. Vida y semblanza de Rafael Kalinowski, tłum. Andrzej Kalinowski,  Editorial di Espiritualidad, Madrid 1981, ss. 140, il.

21. Los Carmelitas Descalzos y el desarollo del culto a San José en la Polonia del siglo XVII, w: Saint Joseph au XVII siècle, „Cahiers de Joséphologie”, vol. XXIX(1981), Montreal, ss. 897-914. Toż, przedruk w: „Estudios Josefinos”, XXXV(1981), n. 69-70, ss. 897-914.

22. O. Sykstus Adamczyk OCD, Niespokojne serce, Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych, Kraków 1982; wyd. 2. Kraków 1983; wyd. 3, Kraków 2007 (na karcie tytułowej opuszczono nazwisko autora opracowania, a na końcu książki notę wydawniczą).

23. Karmelici bosi, w: Życie religijne w Polsce pod okupacją hitlerowską 1939-1945. Praca zbiorowa pod red. Ks. Zygmunta Zielińskiego, OdiSS, Warszawa 1982, ss. 615-622.

24. Ojciec Rafał Kalinowski, karmelita bosy, 1835-1907, Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych, Kraków 1983 (życiorys, wybór myśli, kazanie abp. K. Wojtyły z Czernej 1966), ss. 64.

25. Raffaele Kalinowski. Dall’esilio siberiano alla gloria degli altari. Traduzione e adattamiento di Silvana Egidi, Roma 1983.

26. Św. Teresa w badaniach współczesnych historyków, „Zeszyty Naukowe KUL”, 4(104) 1983, ss. 47-61.

27. Postępski Anioł, PSB, XXVII, z. 4, s. 702.

28. O. Rafał Kalinowski w Wadowicach, „Nadskawie”. Almanach kulturalny. Bielsko Biała – Wadowice 1984, ss. 19-27.

29. The Polish Province of the Discalced Carmelites during the second World War, w: Miscelanea historiae ecclesiasticae, IX, Congrès de Varsovie 25 juine – 1er juillet 1978, Section IV, Wrocław – Bruxelles 1984, ss. 374-377, Bibliotèque d’Histoire Ecclésiastique, fasc. 70.

30. L’histoire du culte de saint Joseph dans la province polonaise des carmes dèchaussès, w: Cahiers de Josèphologie”, vol. XXXII(1984), nr 2, ss. 219-247.

31. Błogosławiony Rafał Kalinowski, w: Święci polscy, pod red. J. Bara, t. 7, ATK, Warszawa 1985, ss. 124-255.

32. Człowiek oddany Bogu. Refleksje nad życiem bł. Rafała Kalinowskiego, w: „Chrześcijanin a Współczesność”, 2(10) 1985, ss. 43-50.

33. Błogosławiony Rafał Kalinowski (1835-1907). Kalendarium życia i działalności… Dziękczynienie za beatyfikację… Wybór tekstów, w: Chrześcijanie, t. 15(1985), ss. 15-96.

34. Jan Paweł II o świętych Karmelu, Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych, Kraków 1986, ss. 128, il.

35. Józef Kalinowski, Listy, t. 2, cz. 1. Kraków 1985; cz.2, Kraków 1986. Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych, ss. 719+593.

36. Duchowość bł. Rafała Kalinowskiego, w: W bliskości Boga. Praca zbiorowa pod red. Ks. St. Olejnika, Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych, Kraków 1986, ss. 207-223.

37. Błogosławiony Rafał Kalinowski – patriota, w: Dialog Kościoła z kulturą. T. I. Materiały z IV i V Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Krakowie 1983, 1984, Kraków 1986, ss. 62-76.

38. Błogosławiony Rafał Kalinowski, Świętymi bądźcie! Konferencje i teksty ascetyczne. Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych, Kraków 1987, ss. 191.

39. Matka Boża w życiu i duszpasterstwie bł. Rafała Kalinowskiego, w: Niepokalana. Kult Matki Bożej na Ziemiach polskich w XIX wieku. Księga Pamiątkowa V ogólnopolskiego Kongresu Mariologicznego i Maryjnego Lublin – Wąwolnica 28-31 VIII 1986, Lublin 1988, ss. 249-258.

40. Sette lettere sconosciute del B. Raffaele Kalinowski, „Teresianum”, XL(1989), fasc. 1, ss. 189-211.

41. Kalinowski Józef, w: Marienlexikon, St. Ottilien 1991, Bd. 3, ss. 498-499.

42. La Madre di Dio nella vita e nel lavoro pastorale del beato raffaele Kalinowski (1835-1907), w: De cultu mariano saeculis XIX-XX. Acta Congressus Mariologici-Mariani Intrnationali in sanctuario mariano Kevelaer (Germania) anno 1987 celebrati, vol. IV, Romae 1991, ss. 19-37 (tłum.na włoski o. Wiesław Kiwior OCD).

43. Święty Rafał Kalinowski. Księga Pamiątkowa 1835-1907-1991. Praca zbiorowa pod red. Czesława Gila OCD, Szczepana T. Praśkiewicza OCD, Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych, Kraków 1993, ss. 178, il.

44. Bibliografia della canonizzazione di San Raffaele Kalinowski, Postulazione Generale OCD, Roma 1993 (współautor ze Szczepanem T. Praśkiewiczem OCD), ss. 78.

45. Ku Chrystusowej pełni. Matka Teresa Marchocka, karmelitanka bosa, 1603-1652, Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych, Kraków 1993.

46. Zwyciężyłeś zwycięstwem Boga. Sługa Boży Alfons Maria Mazurek OCD 1891-1944, Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych, Kraków 1994, ss. 75.

47. Bibliographia S. Raphaelis Kalinowski, w: „Archivum Bibliographicum Carmeli Teresiani”, t. 29, Roma 1994, ss. 1-143 (współautor ze Szczepanem T. Praśkiewiczem OCD).

48. Miejsce Matki Boże w ustawodawstwie posoborowym Zakonu Karmelitów Bosych oraz w życiu polskiej młodzieży karmelitańskiej, w: Przewodniczka. Kult Matki Boskiej w Polsce od Lumen Gentium do Redemptoris Mater 1964-1987. Akta VI Ogólnopolskiego Kongresu Mariologicznego i Maryjnego. Częstochowa – Jasna Góra 20-23 IX 1990, Wydawnictwo Zakonu Paulinów Paulinianum, Jasna Góra-Częstochowa 1994, s. 489-504.

49. Karmelitanki bose w Poznaniu 1867-1875, „Saeculum Christianum”, 1(1994) nr 2, ss. 237-254.

50. Sługa Boży Alfons Maria Mazurek OCD 1891-1944, w: Męczennicy za wiarę 1939-1945, Praca zbiorowa, Warszawa 1996, ss. 342-246.

51. Życie codzienne karmelitanek bosych w Polsce w XVII-XIX wieku, Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych, Kraków 1998, ss. 296, il.

52. Mistrz. Jan od Jezusa i Maryi 1564-1614. Życiorys-modlitwy-medytacje. Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 1998, ss. 230.

53. Klasztor Karmelitów Bosych w Wadowicach, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 1999, ss. 47, il.

54. Słownik polskich karmelitanek bosych 1612-1914, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 1999, ss. 309, il.

55. Błogosławiony Alfons Maria Mazurek, karmelita bosy, 1891-1944, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 1999, ss. 48, il.

56. Il posto della Madre di Dio nella legislazione postconciliare dell’Ordine dei Carmelitani Scali e nella vita Della gioventù carmelitana polacca, w: De culto Mariano saeculo XX a Concilio Vaticano II usque ad nostros dies. Acta Congressus Mariologici-Mariani Internationalis in civitate Onubensi (Huelva – Hispania) anno 1992 celebrati, vol. VI, Sectio croatica et polonica, Città del Vaticano 1999, s. 483-501.

57. Księżna w trepkach. Matka Maria Ksawera Czartoryska, karmelitanka bosa, 1833-1928, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2000, ss. 95, il.

58. Ojciec Rudolf. Kapłan z otwartymi oczami, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2000, ss. 79, il.

59. Przewodnicy na Górę Karmel ukazani przez Jana Pawła II, pod red. Czesława Gila OCD, przy współpracy Szczepana T. Praśkiewicza OCD, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2000, ss. 256, il.

60. Jest moją siłą. Jan Paweł II a szkaplerz karmelitański, „Zeszyty Karmelitańskie”, 2(2001), ss. 66-73.

61. Karmelici bosi, Enc. Katolicka, t. 8, Lublin 2000, kol. 814-819.

62. Karmelitańska duchowość, Enc. Katolicka, t. 8, Lublin 2000, kol. 835-837.

63. Związki Ojca Świętego z Karmelem, „Wadoviana”, 5/2000, ss. 5-9.

64. Misje karmelitańskie. Zarys historii, „Karmel”, 2/2001, ss. 18-34.

65. Karmel w Ziemi Świętej wczoraj i dziś, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2001, ss. 223, il.

66. Historyczne uwarunkowania duchowości Teresy od Jezusa, w: Święta Teresa od Jezusa mistrzynią życia duchowego. III Karmelitański Tydzień Duchowości ze św. Teresą od Jezusa 8-11 maja 2000, pod. red. J.W. Gogoli OCD, Kraków 2000, ss. 11-31.

67. Wadowice w zapiskach klasztornych kronikarzy 1892-1945. Teksty wybrał i opracował Czesław Gil OCD, Wadowickie Centrum Kultury im. Marcina Wadowity, Wadowice 2002, ss. 80, il.

68. Historia Karmelu Terezjańskiego, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2002, ss. 557, il.

69. Wpływ środowiska życia na duchowość św. Rafała Kalinowskiego, w: Powołani do świętości. IV Karmelitański Tydzień Duchowości ze św. Rafałem Kalinowskim 7-10 maja 2001, pod red. J.W. Gogoli OCD, seria „Karmel żywy” 5, Karmelitański Instytut Duchowości-Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2002, ss. 15-38.

70. Klasztorne dzwony, „Wadoviana”, nr 7/2002, ss. 29-34.

71. Karmelici bosi w Wadowicach, Wyd. Karmelitów Bosych, Kraków 2003, ss. 254 + il.

72. Życie religijne w Wadowicach 1918-1939, „Nasza Przeszłość” 100(2003), ss. 9-75.

73. Karmelici, Wielka encyklopedia PWN, t. 13(2003) ss. 309-310.

74. Karmelici bosi, Wielka encyklopedia PWN, t. 13(2003) s. 310.

75. Karmelitanki bose, Wielka encyklopedia PWN, t. 13(2003) ss. 310-311.

76. Święty Józef patron wadowickiej Górki, Kraków 2004, ss. 63.

77. Życie gospodarcze w Wadowicach 1918-1939, „Wadoviana”, 8/2004, ss. 10-27.

78. Protokoły z zebrań wadowickiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Mężów, „Nasza Przeszłość” t. 102: 2004, ss. 5-62.

79. Jestem kapłanem dla was. O. Rudolf Warzecha w oczach świadków, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2005, ss. 135 + il.

80. Czterysta lat minęło…, „Głos Karmelu” 2/2005, s. 4-7.

81. Karmelici bosi w Polsce 1605-2005. Księga jubileuszowa, praca zbiorowa pod red. Czesława Gila OCD, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2005, ss. 512.

82. Czterysta lat Karmelitów bosych w Polsce (1605-2005), w: Karmelici bosi w Polsce 1605-2005, ss. 13-48.

83. Prowincja polska w latach 1911-1947, w: Karmelici bosi w Polsce 1605-2005, ss. 293-361.

84. Dzieje kultu m. Teresy Marchockiej, karmelitanki bosej (1603-1652), „Nasza Przeszłość” t. 104 (2005) ss. 5-35.

85. Jean-Baptiste Bouchaud OCD, Miłość za miłość. Życie zakonne św. Rafała Kalinowskiego, z francuskiego przełożyła Teresa Lubińska, opracował Czesław Gil OCD, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2006, ss. 528 + fot.

86. Nauki o życiu zakonnym m. Anny Stobieńskiej oraz m. Teresy Zadzikowej karmelitanek bosych, „Nasza Przeszłość” t. 105 (2006) s. 43-116.

87. Jadwiga Wielhorska, karmelitanka (1836-1911), „Nasza Przeszłość” t. 106 (2006) ss. 57-142.

88. Wadowickie muzy 1918-1939, „Wadoviana”. Przegląd Historyczno-kulturalny. Pismo Wadowickiego Centrum Kultury, nr 10: 2006, ss. 25-42.

89. Św. Rafał Kalinowski, Kartki z księgi mojego życia, oprac. Czesław Gil OCD, Kraków 2007.

90. Matka Teresa od Jezusa (Marianna Marchocka) karmelitanka bosa 1603-1652, w: „Karmelitańskie Studia i Materiały Historyczne”, t. 1, pod red. Piotra Franciszka Neumanna OCD, Poznań 2006 (druk: 2007), ss. 13-111 + fot.

91. Kolacje duchowe w eremie czerneńskim, w: „Karmelitańskie Studia i Materiały Historyczne”, t. 1, pod red. Piotra Franciszka Neumanna OCD, Poznań 2006 (druk: 2007), ss. 181-196.

92. Karmelitańskie sanktuarium maryjne w Munster (Indiana, USA) 1950-1980, w: „Karmelitańskie Studia i Materiały Historyczne”, t. 1, pod red. Piotra Franciszka Neumanna OCD, Poznań 2006 (druk: 2007), ss. 283-316 fot.

93. Wadowice. Kartki z rodzinnego albumu, red. Piotr Wyrobiec, tekst: Czesław Gil OCD, Drukarnia i Wydawnictwo Grafikon & Wadowickie Centrum Kultury, Wadowice 2008, ss. 227.

94. Karmelita – homo viator w XVII-XVIII wieku, „Nasza Przeszłość” t. 109: 2008, ss. 303-315.

95. Prace edytorskie św. Rafała Kalinowskiego, w: Na drodze do świętości. Rafał Kalinowski powstaniec 1863 i karmelita bosy, red. Eugeniusz Niebelski, Stanislaw Wilk SDB, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, ss. 157-173.

96. Wychwalajcie mężów sławnych. Wspomnienia o świętym Rafale Kalinowskim, wybrał i opracował Czesław Gil OCD, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2008, ss. 247.

97. Św. Rafał Kalinowski (1835-1907), w: Nasi święci. Rozważania o Polakach beatyfikowanych i kanonizowanych przez Jana Pawła II, red. Wojciech Zagrodzki CSsR, Kraków 2009, ss. 235-240.

98. O. Rudolf Warzecha (1919-1999), „Wadoviana”. Przegląd Historyczno-kulturalny. Pismo Wadowickiego Centrum Kultury, nr 12: 2009, s. 232-254.

99. Kronika klasztoru Karmelitów Bosych w Wadowicach 1892-1921, opracował Czesław Gil OCD, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2009, ss. 489.

100. Dwa katalogi prowincji litewskiej karmelitów bosych z XVIII wieku, „Nasza Przeszłość” t. 111: 2009, ss.117-157.

101. Kronika klasztoru karmelitów bosych w Warszawie, wstęp, przekład i opracowanie Czesław Gil OCD, „Karmelitańskie Studia i Materiały Historyczne” t. 2, 2009 (druk: 2010), s.143-400.

102. Karmelici Bosi w Wadowicach, wyd. II uzupełnione, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2010, ss. 252+foto.

103. Teresa od Jezusa (Marianna Marchocka), Autobiografia mistyczna i inne pisma, opracował Czesław Gil OCD, Kraków 2010.

104. Ojciec Rudolf Warzecha (1919-1999), Wydawnictwo Grafikon, Wadowice 2010, s. 56. Nakład 2000.

105. Szkolnictwo w Wadowicach 1918-1939, „Wadoviana” nr 13(2010), s. 150-177.

106. Karmelitanki bose w Polsce, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2011, ss. 273.

107. Wpatrzona w Ukrzyżowanego. Matka Teresa Marchocka, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2011, ss. 151.

108. Historia Karmelu Terezjańskiego, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków  2012.

109. Ludzie z wadowickiej Górki, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2012.

110. Św. Rafał Kalinowski. Kartki z księgi mojego życia, oprac. H. Cz. Gil OCD, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2012.

111. Zatrzymaj się na chwilę. Rozważania o wierze. Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2014.

NB. Bibliografia nie obejmuje popularnych artykułów publikowanych w lokalnej prasie parafialnej i innych czasopismach.

Jerzy Zieliński OCD