CZERNEŃSKIE RYCINY

Dziewiętnastowieczne czasopisma bogate są w różnego typu grafiki. Można wśród nich znaleźć ryciny klasztoru karmelitów bosych i mostu eremickiego w Czernej.

Czerna pod Krzeszowicami. Drzeworyt sztorcowy.
„Kłosy” nr 408 z 24 kwietnia 1837 roku, s. 261.

Czerna. Tscherna. Drzeworyt sztorcowy na tincie.
A. Napierkowski, Pamiątka z Krakowa, Kraków 1883.

Czerna, pustynia z klasztorem i kościołem xsięży karmelitów bosych. Litografia.
„Przyjaciel Ludu” nr 32 z 10 lutego 1838 roku, s. 249.

Z okolic Krakowa (most eremicki w Czernej). Druk.
„Tygodnik Ilustrowany” nr 97 (1309) z 8 listopada 1884 roku, s. 304.

Most w Czerny. Druk.
„Tygodnik Powszechny” nr 24 z 17 czerwca 1883 roku, s. 377.

Czerna pod Krakowem (most eremicki w Czernej). Drzeworyt sztorcowy.
„Tygodnik Ilustrowany” nr 254 (1101) z 6 listopada 1880 roku, s. 304.